Digital Aksjebok

Markedsledende aksjebokløsning med automatiserte prosesser for enkel føring av avanserte hendelser. Direkte integrert med Aksjonærregistret.

Aksjeboken skal være oppdatert – til enhver tid, for å tilfredsstille kravene i aksjeloven. Videre er selskapet ansvarlig for å sende inn Aksjonærregisteroppgaven hvert år til Aksjonærregistret.

Ajourhold av aksjeboken kan være utfordrende uten de rette verktøyene, men med en digital aksjebok fra Aksjeservice vil enkle prosesser lede deg gjennom potensielt komplekse endringer.

Vi har siden 2006 utviklet løsninger som strømlinjeformer den daglige aksjonæradministrasjonen, forenkler prosesser, gode rapportmuligheter, aksjonærkommunikasjon, generalforsamlingsløsninger m.m.

Innsendingen av Aksjonærregisteroppgaven gjennomføres med få tastetrykk – direkte fra løsningen, og uten behov for dobbeltregistrering.

KYC / AML

Med kunde on-boarding levert av Aksjeservice vil man være compliant iht. lover og forskrifter, uten at det går på bekostning av brukervennlighet.

Prosessene knyttet til KYC og AML kan være utfordrende – både for ansvarlig foretak og for kunden med skjemautfylling og legitimering.

Aksjeservice har i samarbeid med flere av landets ledende finanshus og jurister utviklet brukervennlige løsninger som tilfredsstiller både de strenge kravene iht. lover og forskrifter samt ivaretar brukervennligheten for foretakenes kunder.

Benytt «Kontakt oss-skjema» for å få en gjennomgang av hvordan vi kan bistå dere med deres konkrete problemstillinger.Register over reelle rettighetshavere

Med virkning fra 1. november 2021 er det krav om at alle juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger som «driver virksomhet eller er registrert» i Norge fører egne registre over reelle rettighetshavere.

1. november 2021 trer deler av Lov av 1. mars 2019 nr. 2 om register over reelle rettighetshavere samt Forskrift av 26. juni 2021 nr. 2056 til lov om register over reelle rettighetshavere i kraft.

Dette bygger på EUs 4. og 5. hvitvaskingsdirketiv, og man er fra dette tidspunkt pålagt å føre et internt register over reelle rettighetshavere, og dokumentere sin vurdering – uavhengig av om det foreligger reelle rettighetshavere etter definisjonen eller ikke.

Vi har lang erfaring ift. reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsloven. Denne erfaringen er anvendt i utviklingen av nytt register iht. ny lovgivning.

Løsningen kan hjelpe deg i å danne et bilde av situasjonen basert på eksterne kilder, og man kan også laste ned rapporter som kan benyttes som dokumentasjon i vurderingen man nå er pålagt å utføre. Ta kontakt for mer informasjon.

Styrearbeid

Vi leverer digital løsning for styrearbeid med distribusjon av styredokumenter via portal og med elektronisk signering av protokoll og andre dokumenter.

Det siste tiåret har vi blitt mer digitale i arbeidet vårt; møter har ikke lenger kun blitt avholdt fysisk, men via telefon og digitalt. Etter at Norge stengte ned i mars 2020 fikk denne utviklingen en ekstrem takt-endring og vi fikk et teknologisk løft i hele befolkningen når det gjelder bruk av digitale møteplattformer som Microsoft Teams, Google Meet etc.

Vi ser at denne lærdommen nå i stor utstrekning er videreført i styrerommene. Elektroniske møter er effektive, og man eliminerer tidsbruk i reisesammenheng. Kravene til dokumentasjon og signering er imidlertid ikke redusert, selv om vi ikke lenger sitter i samme rom.

Aksjeservice har utviklet en modul for styrearbeid hvor distribusjon av saksdokumenter kan utføres på en forsvarlig måte, og påfølgende signering av referater etc. kan utføres digitalt med bruk av BankID. Gjennom denne modulen sluttes sirkelen for digitale styremøter, uten at det går på bekostning av sikkerhet og dokumentasjon.

Løsningen tilbys både enkeltkunder via vår elektroniske aksjebok og gjennom megler- og advokatløsningen.

Løsninger for finansbransjen

Vi leverer spesialiserte løsninger tilpasset finansbransjen.

Aksjeservice sine løsninger for finansbransjen har etablert seg som en standard innen prosjektfinanssegmentet. Løsningen er modulstyrt og tilpasses det enkelte finanshus sine behov, rutiner og prosedyrer.

I tillegg til prosjektfinanstilbyderne har vi også en rekke kunder innen fondssegmentet som strukturerer sine produkter i ulike selskapsformer som aksjeselskap, kommandittselskap og indre selskap. Løsningen håndterer restansvar, kapitalinnkalling samt øvrige elementer tilbyderne har behov for i en slik løsning.

Alle løsningene kan sømløst integreres med KYC / AML-løsningene fra Aksjeservice – eller de kan hente data fra eksisterende løsninger om det er å foretrekke.

Løsninger for advokatbransjen

Vi leverer spesialiserte løsninger tilpasset advokatbransjen.

Gjennom arbeidet med finanshusene har vi jobbet tett med flere av landets ledende advokathus. På deres initiativ ble løsningen tilpasset advokatenes M&A-avdelingers behov for en tilsvarende løsning.

Sammen med flere nordiske advokathus har vi utviklet en løsning som muliggjør en felles plattform for håndtering av aksjebøker, signering av dokumenter knyttet til aksjonærforhold og mulighet for automatisert gjennomgang av relevante AML-data knyttet til DD og oppgjørsprosesser.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang av hva vi kan tilby og hvordan vi kan gjøre deres arbeidshverdag mer strømlinjeformet.

Investorweb

Alle investorer med aksjer registrert hos oss har tilgang til gratis investorweb. Videre leverer vi spesialtilpassede investorwebløsninger til en rekke finanshus.

Aksjeservice tilbyr en gratis investorweb til alle investorer som har aksjer i selskap registrert i våre registre. Her har investor tilgang til enkle data som antall aksjer, kostpris, utbetalinger etc. Dette er en ekstraservice for våre kunder, slik at aksjonærene selv kan hente disse opplysningene uten å måtte henvende seg til selskapet. Tilgang til denne løsningen finnes under «Logg inn» øverst på siden.

I tillegg leverer vi mer komplekse investorwebløsninger til våre finanshuskunder. Her beregner vi avkastning både på enkeltprodukter og portefølje – med angivelse av avkastning i NOK, prosent og IRR. Disse løsningene kan individuelt tilpasses hvert enkelt finanshus sine ønsker og behov. Disse gjøres tilgjengelig på det enkelte finanshus sine egne nettsider.